ОГЛАС

ОГЛАС:
 
за ангажирање на четири (4) домашни експерти за  изработка на Aнализа за
 
состојбата со пристапот до правда за жените со посебен фокус на жените жртви на
 
родово базирано насилство (силување, демнење, сексуално вознемирување, семејно
 
насилство ...)
 
 
Здружението за еднакви можности Еднаков пристап, од Скопје во партнерство со
 
Македонското здружение на млади правници  го спроведуваат проектот "Пристапот на
 
жените до правда" во периодот од август 2015 до октомври 2016.  Проектните
 
активности  се со цел  подобрување на пристапот до правда за жените во Република
 
Македонија и остварување на меѓународните стандарди за постигнување на фактичка
 
родово еднаквост. Спроведувањето на акцијата претставува борба против социо-
 
економски и културни бариери за овозможување на еднаков пристап до правда за
 
жените и  надминување на родовите стереотипи и сексизмот.
 
Една од активностите која води кон  остварување на планираниот резултат
 
"Идентификување на потребите од промени во законската регулатива и процедурите кои
 
ќе овозможат поголема достапност до правда на жените жртви на родово базирано
 
насилство и соодветна помош и поддршка согласно со нивните потреби засновани на
 
еднаков пристап и еднакви можности" е изработка на Анализа за состојбата со
 
пристапот до правда за жените со посебен фокус на жените жртви на родово базирано
 
насилство (силување, демнење, сексуално вознемирување, семејно насилство ...).
 
Анализата ќе биде изготвена од 4 експерти ангажирани  за периодот од 10 месеци.
 
Домашните експерти за  спроведување на истражувањето и подготовка на анализата
 
 ќе бидат одговорни за извршување на следниве  задачи:
 
 • Да изработат Методологија за начинот на спроведување на истражувањето со
 
временска рамка, почитувајќи ја временската рамка на проектот;
 
 • Да спроведат истражување за состојбата со пристапот до правда за жените со посебен фокус на жените жртви на родово базирано насилство (силување, демнење, сексуално вознемирување, семејно насилство ...).
 • Врз основа на истражувањето да ја подготват анализата за состојбата со пристапот на жените до правда;
 • Да соработуваат со координаторот и асистентот на проектот во текот на десетте
 
месеци, период за кој ќе бидат ангажирани;
 
 • Да учествуваат на работилницата за валидизација на податоците добиени од
 
истражувањето;
 
 • Врз основа на коментарите, сугестиите и предлозите од работилницата за валидизација, да подготвaт конечна верзија на Анализата;
 • Да достават краток извештај до проектниот тим со конечната верзија на Анализата;
 • Да учествуваат на состаноците на проектниот тим и на сите настани во рамки на
 
проектот за кои ќе биде потребно нивното присуство.
 
 
Испорачани документи до координаторот на проектот од страна на експертите:
 
 • Методологија на спроведување на истражувањето
 • Предлог  Анализа
 • Завршна верзија на Анализата со интегрирани коментари, сугестии и  предлози 
 • Краток завршен извештај за  нивниот ангажман ( со time sheets за времето кое
 
го потрошиле за извршување на нивните обврски).
 
Процесот на селекција на домашните експерти кои ќе бидат ангажирани за
 
извршување на работата, се базира на специфични критериуми, кои се темелат на
 
претходно искуство  и работа во областа на човековите права,  родовата еднаквост
 
и пристапот до правда.
 
Еднаков пристап и Македонското здружение на млади правници ќе ги
 
изберат домашнитe експерти за  изработка на Анализата за состојбата со пристапот до
 
правда за жените  врз основа на следните критериуми:
 
 • Високо образование од областа на општествените науки;
 • Одлично познавање на областа човекови права, родова еднаквост и пристапот до правда, со  повеќе од 5 години  искуство ;
 • Познавање на законската регулатива од областа на човекови права, родова
 
еднаквост и пристапот до правда ;
 
 • Интерактивен и креативен пристап и искуство во презентација и групна работа;
 • Искуство во развој на методологија за анализа и истражувања;
 • Претходно искуство во истражувања, анализи;
 • Одлични комуникациски вештини;
 
Во процесот на селекција ќе присуствуваат претставници на Еднаков пристап и
 
Македонското здружение на млади правници.
 
 
Сите заинтересирани кандидати треба да достават биографија со писмо за
 
мотивација најдоцна до 24.08.2015 година до 16.30 часот на следната електронска
 
адреса:
 
 
 ednakov_pristap@yahoo.com
 
 
со назнака, “за избор на  домашни експерти за проектот “Пристап на жените до
 
правда“.
 
Селекцијата на кандидатите ќе заврши најдоцна до 30.08.2015. Ангажманот на
 
избраните кандидати започнува од 1.09.2015 и ќе трае наредните 10 месеци, заклучно
 
со јуни 2016 година.
 
 
Само избраните кандидати ќе бидат контактирани.
 
 
Избраните кандидати, ќе потпишат договор за ангажирање на експерт во кој ќе бидат
 
вклучени обврските и одговорностите на двете страни.

 


ОСТАНАТИ ВЕСТИ

На Работилницата: „Јакнење на капацитетите за скрининг, идентификација и упатување на мигранти од ранливи категории

Во рамките на програмата на Европската унија и Советот на Европа "Хоризонтален фонд за Западен Балкан и Турција", как...

 
Во организација на ИОМ, ЗЕМ „Еднаков пристап“ зема учество на регионалниот состанок на 19 и 20 Септември 201...

 

 

Здружението за еднакви можности „Еднаковпристап“ во партнерство с...

 

 

 

ЗЕМ „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското здружение на мл...

 

Здружението за еднакви можности „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското здружение на млади правници го реал...

Почитувани,

Во насока на олеснување на пристапот до правда за жените ја бараме Вашата поддршка за ратификација на

Здружението за еднакви можности „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското здружение на млади правници го реализира проектот &bd...

 
 
Здружението за еднакви можности „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското зд...

 

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ “Е

 
 
 
 
 
&nbs...

Здружение за Еднакви можности Еднаков Пристап и Општина Гостивар на 27.11.2014г потпишаа Меморандум за соработка и заедничка реализација на акти...

 

 

On 21.11.2014, the Podium Foundation of San Marino for the promotion...

 

 

Здружението на граѓани “Еднаков пристап„ со поддршка на УН Жени, канцеларијата во Скопје, го реа...