Association for Equal Opportunities „Equal Access“ humanitarian event

 

On 21.11.2014, the Podium Foundation of San Marino for the promotion of a new online system organized "AFTER WORK COCKTAIL" that gave humanitarian aid by handing vouchers for providing food and hygiene products at the Tinex supermarkets, to the Association for Equal Opportunities Equal Access ".

This donation is intended for vulnerable groups, especially women and children service users involved in the mobile teams of equal access, which are financially insecure, that may be potential victims of trafficking with purpose to improve their position in the next months.

Also The Podium Foundation donated laptop to the Association for better execution of the activities.

 

Here you can see the pictures from the event: GALLERY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 21.11.2014 година фонадацијата Подиум од Сан Марино по повод промоцијата на новиот онлајн систем организираше„AFTER WORK COCKTAIL“при што врачи хуманитарна помош од вредносни ваучери за обезбедување на прехрамбени и хигиенски производи од Тинеx маркети, на Здружението за еднакви можности Еднаков пристап“.

Оваа донација е наменета за ранливи групи граѓани, посебно жени и деца корисници на услуги, вклучени во програмата на мобилните тимови на Еднаков пристап, кои се материјално необезбедени,  a кои можат да бидат потенцијални жртви на трговија со луѓе за подобрување на нивната положба во наредните месеци.

Воедно фондацијата Подиум донираше и лап-топ на Здружението за подобро извршување на активностите.

 

Овде може да ги погледнете сликите од настанот: СЛИКИ


ОСТАНАТИ ВЕСТИ

На Работилницата: „Јакнење на капацитетите за скрининг, идентификација и упатување на мигранти од ранливи категории

Во рамките на програмата на Европската унија и Советот на Европа "Хоризонтален фонд за Западен Балкан и Турција", как...

 
Во организација на ИОМ, ЗЕМ „Еднаков пристап“ зема учество на регионалниот состанок на 19 и 20 Септември 201...

 

 

Здружението за еднакви можности „Еднаковпристап“ во партнерство с...

 

 

 

ЗЕМ „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското здружение на мл...

 

Здружението за еднакви можности „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското здружение на млади правници го реал...

Почитувани,

Во насока на олеснување на пристапот до правда за жените ја бараме Вашата поддршка за ратификација на

Здружението за еднакви можности „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското здружение на млади правници го реализира проектот &bd...

 
 
Здружението за еднакви можности „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското зд...

 

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ “Е

ОГЛАС:
 
за ангажирање на четири (4) домашни ...

 
 
 
 
 
&nbs...

Здружение за Еднакви можности Еднаков Пристап и Општина Гостивар на 27.11.2014г потпишаа Меморандум за соработка и заедничка реализација на акти...

 

 

 

Здружението на граѓани “Еднаков пристап„ со поддршка на УН Жени, канцеларијата во Скопје, го реа...